Kiinteistötekniikka – kiinteistöjen putkityöt – väestönsuojat

Proworks varmistaa väestönsuojan toiminnan poikkeusoloissa

Lisätietoja
Jukka.Laurila@proworks.fi
p. +35850 401 6979

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110379?toc=1

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Sisäasiainministeriön asetusväestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 12 ja 74 §:n nojalla:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506

Väestönsuojan toimintakunnossa pitäminenSisäministeriön asetus 20 § : “Väestönsuojan lait-teiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tar-kastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein.Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tar-kastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuis-ta tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.Aiemmin pelastusviranomaiset ovat tehneet väestönsuojien tarkastuksia palotarkastusten yhteydessä 10 vuoden välein.”